Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Umowy

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 12 stycznia 2017 r.[1] Sprawa C‑48/16 ERGO Poist’ovňa, a.s. przeciwko Alžbecie Barlíkovej [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda (sąd rejonowy w Dunajskiej Stredzie, Słowacja)] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 11…

Share.