Chat with us, powered by LiveChat

Kilka słów o szczególnym obowiązku sprawozdawczym emitenta obligacji

0

Zasadniczo obowiązki informacyjne emitenta obligacji określone zostały w ustawie o obligacjach (czy też szerzej ustawach regulujących rynek kapitałowy). Przykładowo art. 10 ust. 3 ustawy o obligacjach nakłada na emitenta, który prowadzi działalność dłużej niż rok,  obowiązek udostępnienia potencjalnym obligatariuszom sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłego rewidenta), sporządzonego na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż 15 miesięcy przed datą publikacji warunków emisji (udostępnienia propozycji nabycia – w przypadku obligacji emitowanych w formie dokumentu).

Warto jednak pamiętać o szczególnym obowiązku emitenta obligacji wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1178 ze zm.).

Zgodnie z  art. 30 ust. 1 przedmiotowej ustawy na rezydentów (tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Prawa dewizowego w interesującym mnie zakresie: osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) dokonujących obrotu dewizowego nałożono obowiązek sprawozdawczy wobec Narodowego Banku Polskiego.

Wydane na podstawie przedmiotowej ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. Nr 184, poz. 1437); (dalej: rozporządzenie MF) przewiduje w § 13, że:

emitent, który dokonał emisji papierów wartościowych (w tym obligacji) lub instrumentów rynku pieniężnego (które nie są papierami wartościowymi) i emisja chociaż w części została objęta przez nierezydenta (tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) Prawa dewizowego: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów) jest obowiązany przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdania o emisji.

Tak więc gdy polska spółka akcyjna wyemitowała obligacje i chociaż jedna z nich została objęta przez np. spółkę niemiecką (nierezydenta), wówczas powstaje obowiązek sprawozdawczy wobec Narodowego Banku Polskiego dotyczący emisji. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że emisja nastąpiła w ramach grupy kapitałowej emitenta.

W takiej sytuacji emitent jest zobowiązany do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdania o emisji w terminie do 15 dni od dnia sprzedaży nierezydentowi papierów wartościowych na Formularzu PW-EMI , którego wzór stanowi Załącznik nr 23 do rozporządzenia MF oraz sprawozdania o zmianie danych dotyczących emisji w terminie do 20 dni od dnia dokonania zmiany na Formularzu PW-ZME, którego wzór stanowi Załącznik nr 24 do rozporządzenia MF.

Zarówno Prawo dewizowe jak i wydane na jego podstawie rozporządzenie MF nakładają na emitenta obowiązki informacyjne, natomiast sankcje za ich niedochowanie wskazane są w art. 106 l § 1 i 2 Kodeksu Karnego Skarbowego, które za niezgłoszenie danych lub zgłoszenie niezgodne ze stanem faktycznym przewidują karę grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych, a w przypadku mniejszej wagi karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Warto o wspomnianym obowiązku sprawozdawczym pamiętać, jeśli emitujemy obligacje dla podmiotów zagranicznych (precyzyjniej: nierezydentów).

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *