Chat with us, powered by LiveChat

Koncentracje w 2013 r. w Polsce

0

Początek nowego roku to dobry moment, aby przyjrzeć się statystykom dotyczącym kontroli koncentracji i porównać je z tymi z poprzednich lat. Po 2007 r. staram się badać „barometr” rynku fuzji i przejęć między innymi sprawdzając ilość wydanych przez Prezes UOKiK decyzji dotyczących koncentracji.

Pierwszy wpis Nowego Roku 2014 r. zacznę więc od przybliżenia statystyk.

Nadzór nad koncentracjami w Polsce w latach 2008-2013

Dalsza analiza ma na celu ustalenie jak w latach 2008-2013 zmieniała się liczba prowadzonych spraw z zakresu nadzoru nad koncentracji przez Prezes UOKiK. W szczególności interesuje  mnie czy nastąpił znaczący spadek zgłaszanych przez przedsiębiorców zamiarów koncentracji, czy też można zaobserwować stabilną ich liczbę. Przedmiotowa analiza oparta będzie na publicznie dostępnych sprawozdaniach z działalności polskiego organu antymonopolowego (i  danych ze strony UOKiK).

 Koncentracje w 2008 r.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z działalności UOKiK za 2008 r.[1] w analizowanym roku, w zakresie kontroli koncentracji prowadzono 197 spraw, z których zakończono 177 spraw. Spośród zakończonych spraw wydano 153 decyzje zezwalające na dokonanie koncentracji. Ponadto, wydano również dwie decyzje warunkowo zezwalające na dokonanie koncentracji[2] oraz nie wydano żadnej decyzji zakazującej dokonania koncentracji. Wreszcie umorzono postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w 6 przypadkach i 11 razy zwrócono zgłoszenie zamiaru koncentracji zgłaszającym przedsiębiorcom. W  3 przypadkach Prezes UOKiK wydał decyzje nakładające kary za niezgłoszenie zamiaru koncentracji[3]. Dodatkowo, Sprawozdanie 2008 zawiera podział rozpatrywanych przez Prezesa UOKiK spraw ze względu na branże[4]. Niestety brak jest w Sprawozdaniu 2008 szczegółowych danych i podziału koncentracji na poszczególne ich rodzaje (np. ilość decyzji w sprawie utworzenia joint-venture).

Koncentracje w 2009 r.

Analizując statystykę w zakresie prowadzonych spraw w 2009 r. według Sprawozdania z działalności UOKiK za 2009 r.[5] w przedmiotowym roku nastąpił znaczący spadek prowadzonych oraz zakończonych spraw z zakresu kontroli koncentracji. Oto bowiem w zakresie kontroli koncentracji prowadzono 2009 r. 144 sprawy, z których zakończono 123 sprawy. Spośród zakończonych spraw wydano 93 decyzje zezwalające na dokonanie koncentracji. Ponadto, wydano również jedną decyzję warunkowo zezwalającą na dokonanie koncentracji[6] oraz wydano trzy decyzje zakazujące dokonania koncentracji[7]. Wreszcie umorzono postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w 3 przypadkach i 10 razy zwrócono zgłoszenie zamiaru koncentracji. W 2 przypadkach Prezes UOKiK wydał decyzje nakładające kary za niezgłoszenie zamiaru koncentracji[8]. Dodatkowo, Sprawozdanie 2009 również zawiera podział rozpatrywanych przez Prezesa UOKiK spraw ze względu na branże[9]. Podobnie jak Sprawozdanie 2008, również Sprawozdanie 2009 nie zawiera szczegółowych danych i podziału koncentracji na poszczególne ich rodzaje.

Koncentracje w 2010 r.

Analizując sprawozdanie w zakresie prowadzonych spraw w 2010 r. według Sprawozdania z działalności UOKiK za 2010 r.[10] w tymże roku nastąpił znaczący wzrost prowadzonych oraz zakończonych spraw z zakresu kontroli koncentracji w porównaniu do roku 2009. W zakresie kontroli koncentracji prowadzono 2010 r. 222 sprawy, z których zakończono 188 spraw. Spośród zakończonych spraw wydano 147 decyzji zezwalających na dokonanie koncentracji. Ponadto, wydano również dwie decyzje warunkowo zezwalające na dokonanie koncentracji[11] oraz nie wydano żadnej decyzji zakazujacej dokonania koncentracji. Umorzono postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w 9 przypadkach i 27 razy zwrócono zgłoszenie zamiaru koncentracji. W jednym przypadku Prezes UOKiK wydał decyzję nakładającą karę za niezgłoszenie zamiaru koncentracji[12]. Dodatkowo, Sprawozdanie 2010 zawiera podział rozpatrywanych przez Prezesa UOKiK spraw ze względu na branże[13]. Podobnie jak uprzednio analizowane sprawozdania, Sprawozdanie 2010 nie zawiera szczegółowych danych i podziału koncentracji na poszczególne ich rodzaje.

Koncentracje w 2011 r.

W 2011 r. według Sprawozdania z działalności UOKiK za 2011 r.[14] nastąpił ponowny wzrost prowadzonych oraz zakończonych spraw z zakresu kontroli koncentracji w porównaniu do roku 2009 oraz 2010. W zakresie kontroli koncentracji prowadzono 2011 r. 206 spraw, z których zakończono 187 spraw. Spośród zakończonych spraw wydano 166 decyzji zezwalających na dokonanie koncentracji. Ponadto, wydano również trzy decyzje warunkowo zezwalające na dokonanie koncentracji[15] oraz dwie decyzje zakazujące dokonania koncentracji[16]. Umorzono postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji w 3 przypadkach i 12 razy zwrócono zgłoszenie zamiaru koncentracji. Dodatkowo, Sprawozdanie 2011 zawiera podział rozpatrywanych przez Prezesa UOKiK spraw ze względu na branże[17]. Podobnie jak uprzednio analizowane sprawozdania, Sprawozdanie 2011 nie zawiera szczegółowych danych i podziału koncentracji na poszczególne ich rodzaje.

Koncentracje w 2012 r.

Wreszcie w 2012 r. według Sprawozdania z działalności UOKiK za 2012 r.[18] nastąpiła stabilizacja w zakresie prowadzonych oraz zakończonych spraw dotyczących kontroli koncentracji w porównaniu do lat 2010-2011. W zakresie kontroli koncentracji prowadzono 2012 r. 194 sprawy, z których zakończono 155 spraw. Spośród zakończonych spraw wydano 136 decyzji zezwalających na dokonanie koncentracji. Ponadto, wydano również jedną decyzję warunkowo zezwalającą na dokonanie koncentracji. 16 razy zwrócono zgłoszenie zamiaru koncentracji. Dodatkowo, Sprawozdanie 2012 zawiera podział rozpatrywanych przez Prezesa UOKiK spraw ze względu na branże[19]. Podobnie jak uprzednio analizowane sprawozdania, Sprawozdanie 2012 nie zawiera szczegółowych danych i podziału koncentracji na poszczególne ich rodzaje.

Koncentracje w 2013 r.

Wg danych ze strony UOKiK w 2013 r. wydano 156 decyzji zezwalających na dokonanie koncentracji. W tym dwie z wydanych decyzji zezwalały warunkowo na dokonanie koncentracji (przejęcie przez Gaspol części mienia Orlen Gaz oraz przejęcie przez Polskapresse kontroli nad spółką Media Regionalne). Brak danych co do ilości prowadzonych i zakończonych spraw.

Poniższy wykres zbiorczo pokazuje prowadzone sprawy przez Prezesa UOKiK w zakresie nadzoru nad koncentracjami, zakończone postępowania, jak również liczbę wydanych zgód na koncentracje (jedynie w przypadku danych za 2013 r. podano liczbę zgód na koncentracje). Wynika z niego, iż w roku 2009 nastąpił znaczący spadek prowadzonych, zakończonych spraw w zakresu kontroli koncentracji, jak też liczby zgód na dokonanie koncentracji. Podobny trend spadkowy jest zauważalny w 2012 r. Już w ubiegłym roku nastąpiło jednak odbicie i „powrót” do rekordowego 2011 r.

Wydaje mi się, że obecny 2014 r. może być rekordowy pod względem zgłaszanych zamiarów koncentracji.

 

 

 

Wykres 1.  Sprawy prowadzone przez UOKiK w latach 2008-2012 (opracowanie własne)[1] Por. Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2008 r., Warszawa 2009 (dalej: Sprawozdanie 2008), dostępne na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php (ostatnio odwiedzona w dniu 21 maja 2013 r.).

[2] Por. Zgoda warunkowa na przejęcie kontroli przez Jeronimo Martins Dystrybucja nad Plus Discount – decyzja z 24 września 2008 roku (nr DKK-76/2008) oraz zgoda warunkowa na przejęcie przez Multikino kontroli nad Silver Screen – decyzja z 19 czerwca 2008 roku (nr DKK-49/2008).

[3]  Sprawozdanie 2008, s. 24.

[4] Wśród dominujących branż znajdujemy: handel (38 spraw), przemysł spożywczy (23 sprawy), przemysł paliwowy, gazowniczy i energetyczny (13 spraw), usługi budowlano-remontowe (13 spraw), działalność ubezpieczeniową, bankową i sektor IT (11 spraw), a także produkcję materiałów budowlanych (10 spraw).

[5] Por. Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2009 r., Warszawa 2010 (dalej: Sprawozdanie 2009), dostępne na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php (ostatnio odwiedzona w dniu 21 maja 2013 r.).

[6] Zgoda warunkowa polegająca na przejęciu przez Agros Nova spółki Kotlin – decyzja z 25 lutego 2009 roku (nr DKK-9/2009).

[7] Decyzja Prezesa UOKiK z 5 marca 2009 r., Nr DKK -10/09 Orzeł Biały/Baterpol; decyzja Prezesa UOKiK z 8 października 2009 r., Nr DKK-68/09 Rieber Foods Polska/FoodCare; decyzja Prezesa UOKiK z 8 października 2009 r., Nr DKK-67/09 Cogifer/Koltram.

[8]  Sprawozdanie 2009, s. 24.

[9] Wśród dominujących branż znajdujemy: handel (33 spraw), przemysł spożywczy (18 sprawy), pośrednictwo finansowe (12 spraw), działalność usługową (11 spraw), przemysł paliwowy, gazowniczy i energetyczny (10 spraw).

[10] Por. Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2010 r., Warszawa 2011 (dalej: Sprawozdanie 2010), dostępne na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php (ostatnio odwiedzona w dniu 21 maja 2013 r.).

[11] Decyzja Prezesa UOKiK z 12 lipca 2010 r., Nr DKK-64/10 Unibail-Rodamco/Simon Ivanhoe; decyzja Prezesa UOKiK z 18 października 2010 r., Nr DKK-105/10 Kompania Węglowa/Huta Łabędy.

[12]  Sprawozdanie 2010, s. 25.

[13] Wśród dominujących branż znajdujemy: handel (21 spraw), pośrednictwo finansowe (18 spraw), działalność ubezpieczeniową, bankową oraz sektor IT (16 spraw), działalność deweloperską i usługi zarządzania nieruchomościami (16 spraw), przemysł spożywczy (15 spraw), produkcja materiałów budowlanych (15 spraw), rynek mediowy (prasa, TV kablowa) (13 spraw), przemysł paliwowy, gazowniczy i energetyczny (11 spraw), telekomunikacja (10 spraw).

[14] Por. Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2011 r., Warszawa 2012 (dalej: Sprawozdanie 2011), dostępne na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php (ostatnio odwiedzona w dniu 21 maja 2013 r.).

[15] Decyzja Prezesa UOKiK z 27 października 2011 r., Nr DKK-128/2011 Eurocash/Tradis, decyzja Prezesa UOKiK z 5 września 2011 r., Nr DKK-101/11 UPC/Aster, decyzja Prezesa UOKiK z 28 czerwca 2011 r., Nr DKK-70/11 Fresenius Medical Care/Eurodial.

[16] Decyzja Prezesa UOKiK z 13 stycznia 2011 r., Nr DKK-1/2011 PGE/Energa oraz decyzja Prezesa UOKiK z 2 lutego 2011 r., Nr DKK-12/11 Empik/Merlin.pl.

[17] Wśród dominujących branż znajdujemy: handel (30 spraw), usługi: deweloperskie, zarządzania nieruchomościami, leasingu, komunalne, transportowe (23 sprawy), maszyny, urządzenia, motoryzacja (18 spraw), przemysł chemiczny i kosmetyczny (16 spraw), rynek mediów (prasa, TV kablowa) i telekomunikacja (16 spraw), przemysł spożywczy (13), przemysł wydobywczy (12), działalność ubezpieczeniową, bankową, pośrednictwo finansowe i sektor IT (10 spraw), przemysł paliwowy, gazowniczy i energetyczny (10 spraw).

[18] Por. Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2012 r., Warszawa 2013 (dalej: Sprawozdanie 2012), dostępne na stronie internetowej: http://uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php (ostatnio odwiedzona w dniu 21 maja 2013 r.).

[19] Wśród dominujących branż znajdujemy: usługi IT, internet, telewizja (19 spraw), nieruchomości, budownictwo oraz usługi deweloperskie (15 spraw), usługi finansowe i doradztwa inwestycyjnego (14 spraw), handel hurtowy i detaliczny FMCG (12 spraw).

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *