MAR w praktyce – podsumowanie Komisji Nadzoru Finansowego

0

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) zreformowało zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego, w związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia stosowania przedmiotowego rozporządzenia, opublikowała w dniu 23 listopada 2017 roku wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez spółki publiczne MAR.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 832 emitentów akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, działających na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect. Celem przeprowadzonej ankiety było, oprócz celów nadzorczych, zidentyfikowanie obszarów MAR, które przysparzają emitentom największych trudności.

Z odpowiedzi udzielonych przez uczestników badania wynika m.in., że:

  • Emitenci z rynku regulowanego  zidentyfikowali w pierwszym roku obowiązywania MAR średnio 14 przypadków powstania informacji poufnych, podczas gdy emitenci z rynku NewConnect – jedynie 5 takich przypadków.
  • Ponad połowa emitentów, analizując wagę danego zdarzenia w kontekście wystąpienia informacji poufnej, bierze pod uwagę jedynie przesłanki określone w definicji informacji poufnej, określone w MAR. Jednocześnie, co 5 emitent bierze również pod uwagę przy identyfikacji wystąpienia informacji poufnej wewnętrzny katalog zdarzeń opracowany np. na podstawie rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.
  • Z możliwości opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej skorzystało jedynie 13% emitentów. Łącznie opóźniono podanie do publicznej wiadomości 190 informacji poufnych.
  • Jedynie ok. 4% emitentów nie sporządziło listy osób mających dostęp do informacji poufnych, natomiast aż 761 emitentów zadeklarowało samodzielne prowadzenie takiej listy.
  •  Aż 29% badanych potwierdza brak utworzenia sekcji osób mających stały dostęp do informacji poufnych.
  • Znacząca większość emitentów wypełniła obowiązki w zakresie konieczności powiadomienia osób zarządczych o ich obowiązkach nałożonych przez MAR. Jedynie 9 emitentów przyznaje, nie dopełniło tego obowiązku.
  • Emitenci zasadniczo posiadają procedury przyjmowania powiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR, tj. procedury przyjmowania powiadomień od osób zarządzających i osób blisko z nimi związanych, o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta oraz o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do uprawnień do emisji. Duża grupa badanych podmiotów potwierdza, że posiada taką procedurę, co z pewnością może znacząco wpływać na sposób i efektywność realizacji obowiązków informacyjnych określonych w omawianym rozporządzeniu.

Przeprowadzone badanie, wbrew opinii wielu komentatorów, pokazuje, że w praktyce emitenci działający na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect z sukcesem realizują obowiązki wprowadzone przez MAR. Miejmy nadzieję, że tendencja ta utrzyma się również w kolejnych latach, a emitenci, którzy przykładowo nie opracowali procedur mających na celu sprawniejsze wykonywanie ww. obowiązków, niezwłocznie przystąpią do ich przygotowania i je wdrożą.

Współautorką wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w kancelarii Crido Legal.

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *