Chat with us, powered by LiveChat

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych – 21 czerwca 2016 r., Hotel Marriott

0

NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

21 czerwca 2016 | Hotel Marriott, Warszawa

31 marca br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje jednocześnie dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy, a zwłaszcza dyrektywy AIFMD, oznacza szereg krytycznych zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych w Polsce. Dyrektywa ma na celu stworzenie nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) (ang. alternative investment fund managers, AIFM). Dzięki temu ryzyko generowane przez te podmioty dla inwestorów, kontrahentów oraz dla stabilności całego rynku finansowego i jego uczestników ma być lepiej monitorowane, nadzorowane i zarządzane. Za alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) w Polsce uznane zostały: specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone dotychczas i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także spółki kapitałowe oraz komandytowe i komandytowo-akcyjne, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Zmiany te wpływają na funkcjonowanie podmiotów, które dotychczas nie podlegały nadzorowi KNF – jak fundusze Venture Capital. Wszystkie podmioty, które obejmuje nowela ustawowa będą miały zwiększone obowiązki dotyczące sposobu funkcjonowania, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania.

Nowe przepisy weszły w życie 4 czerwca br. TFI mają jedynie 6 miesięcy a fundusze specjalistyczne rok na ich wdrożenie. Już dziś widać, że nie obędzie się bez kłopotów i komplikacji, dlatego zapraszamy do udziału w panelowej konferencji poświęconej w całości nowym regulacjom, bo zegar tyka!

PROGRAM

10.00 – 11.00 SESJA 1:
PREZENTACJA: Mapa podmiotów podlegających nowym regulacjom
Prelegent: Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

11.00 – 12.00 SESJA 2:
PANEL: Najistotniejsze zagadnienia prawne

 • fundusze wg dyrektywy UCITS i dyrektywy AIMFD
 • alternatywne fundusze inwestycyjne w formie spółek kapitałowych i komandytowych – czy konieczne zmiany uzupełnienia KSH? – dystynkcja między spółką „zwykłą”, a alternatywnym funduszem inwestycyjnym – czy to oczywiste?

12.00 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 – 13.15 SESJA 3

PREZENTACJA: Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych – szanse i konsekwencje dla zarządzających funduszami aktywów alternatywnych
prelegent: Radosław Świątkowski, prezes zarządu, Reino Partners

PANEL: Wpływ nowelizacji ustawy na funkcjonowanie firm zarządzających alternatywnymi funduszami

 • fundusze specjalistyczne i zamknięte
 • fundusze PE/VC
 • spółki KSH nie będące funduszami wymienionymi powyżej
 • nowa kategoria: fundusze przedsiębiorczości społecznej
 • nowa kategoria: fundusze korporacyjne
 • Konieczność notowania działalności / uzyskania zgody na działalność – wymogi kapitałowe
 • Rola depozytariusza
 • Zagadnienia i problemy podatkowe
 • Konkurencja na rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych:
  • możliwość pozyskiwania w PL kapitału do funduszy zarejestrowanych w innych krajach UE
  • czy są chętni w PL do zarejestrowania się jako EuVECA i EuSEF i pozyskiwania kapitału w innych krajach UE?

13.15 – 14.15 przerwa na obiad

14.15 – 15.15 SESJA 4
PANEL: Wpływ zmian w ustawie na funkcjonowanie TFI – rewolucja, czy niewielka korekta?

 • w jaki sposób TFI muszą dostosować się do nowej ustawy
 • wymogi dotyczące kapitału
 • wymogi dotyczące zmiany umowy z depozytariuszem
 • konsekwencje biznesowe: wpływ nowelizacji na możliwości tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wealth management oraz efektywnych produktów inwestycyjnych

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.15 SESJA 5
PANEL: Funkcje compliance a zmiany w ustawie. obowiązki ZAFI:

 • wymogi operacyjne, w tym dotyczące:
  • polityki wynagrodzeń osób zatrudnionych przez ZAFI,
  • konfliktu interesów,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania płynnością,
 • wymogi organizacyjne, w tym:
  • zasady wyceny portfolio AFI,
  • zasady wyznaczania depozytariusza dla każdego zarządzanego AFI,
 • kary/sankcje

Informacje i zgłoszenia na www.personalities.pl/fundusze

 

 

 

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *