Chat with us, powered by LiveChat

Nowy system transakcyjny na GPW – artykuł Maksymiliana Jarząbka

0

Przedstawiamy gościnny artykuł Pana Maksymiliana Jarząbka o UTP.

W chwili, gdy czytacie te słowa, na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) już od kilku dni funkcjonuje nowy system transakcyjny UTP (ang. Universal Trading Platform). Debiutując w dniu 15 kwietnia, stworzony przez NYSE Technologies system stosowany m.in. na giełdach w Nowym Jorku, Paryżu, Amsterdamie, Brukseli czy Doha (Qatar Stock Exchange) zastąpił dotychczas używaną na warszawskim parkiecie platformę Warset.

 Zgodnie podkreśla się, że wprowadzenie UTP na GPW to ważny krok dla polskiego rynku kapitałowego, będący jednocześnie jednym z elementów strategicznej współpracy z grupą NYSE Euronext. W UTP notowane będą wszystkie instrumenty, dla których dotychczas wykorzystywano system Warset, a więc te z Głównego Rynku i NewConnect. Jeśli chodzi o instrumenty dłużne z rynku Catalyst, systemem UTP objęte zostaną te obecnie notowane w segmentach GPW-RR i GPW-ASO. Instrumenty notowane obecnie na platformie BondSpot, pozostaną na niej.

Parametry

Pod względem technicznym UTP znacznie przewyższa Warset – jest wydajniejszy, bardziej elastyczny, szybszy i bardziej pojemny. Różnica technologiczna pomiędzy nową, a starą platformą szczególnie widoczna jest na przykładzie wydajności – w  UTP to 20.000 zleceń na sekundę, co przy oferowanych przez Warset ok. 320 zleceniach na sekundę (maksymalna odnotowana wydajność w ciągu 13 letniej działalności systemu Warset to 328 zleceń na sekundę) zapewnia zupełnie nową jakość. Większa skalowalność pozwala w okresach wzmożonej aktywności na rynku jeszcze bardziej zwiększyć przepustowość – każde dodanie serwera Trading Unit daje kolejne 10.000 zleceń na sekundę. Znacznej poprawie uległ także parametr tzw. latency wewnętrznego (opóźnienie pomiędzy czasem złożenia zlecenia a otrzymaniem informacji o jego obsłudze) oraz pojemność systemu w trakcie sesji ( w systemie UTP to 15 mln zleceń w trakcie sesji, przy 8 mln w systemie Warset).

Większa przepustowość systemu ma prowadzić przede wszystkim do usprawnienia obrotu, ale także stanowić odpowiedź na ostatnie trendy na światowych rynkach, gdzie coraz większą popularnością cieszy się tzw. handel wysokich częstotliwości (HFT – High Frequency Trading lub HVT – High Volume Trading) odbywający się przy wykorzystaniu automatycznych algorytmów. Wspomniana technika inwestycyjna ma zastosowanie przede wszystkim na rynku instrumentów pochodnych i polega na składaniu jak największej ilości zleceń w jak najkrótszym czasie. Uzupełnieniem dla tych ulepszeń ma być oferta skierowana do domów maklerskich i innych podmiotów wykorzystujących automatyczne metody handlu, polegająca na możliwości instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie systemu transakcyjnego GPW sprzętu służącego wyłącznie generowaniu zleceń oraz przetwarzaniu informacji rynkowych (usługa High Performance Access). Te zmiany mają doprowadzić do znacznego zwiększenia udziału handlu algorytmicznego (algotrading) w ogólnym obrocie, i w efekcie poprawy płynności. Wydaje się, że wszystko jest na najlepszej drodze, by plan ten się powiódł.

Oprócz postępu technologicznego wdrożenie systemu UTP przyniosło przede wszystkim poszerzenie palety funkcjonalności, a także  nowe rodzaje i typy ważności zleceń.

Zlecenia PEG

Zdecydowaną nowością jest wprowadzenie zlecenia typu PEG, w którym wartość graniczna wyznaczona przez inwestora automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit, co zwiększa szanse na realizację. Ponadto zapewniono inwestorom możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu podczas składania zlecenia PEG – maksymalnego dla zleceń kupna lub minimalnego dla zleceń sprzedaży, co stanowi zabezpieczenie odpowiednio przed kupnem po zbyt wysokiej cenie, lub sprzedażą po zbyt niskiej.

Zmiana w zakresie realizacji zleceń PKC (Po Każdej Cenie)

Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza. Może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach; składający je nie ma możliwości kontroli kursu realizacji.i.W systemie UTP zlecenie PKC złożone w pre-openingu ma taki sam priorytet jak zlecenie PCR (w systemie Warset PKC miały najwyższy priorytet). W trakcie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, kiedy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu pozwalającego na całkowitą realizację zlecenia. Część zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszu nadal jako PKC. Stanowi to istotne novum w porównaniu do systemu Warset, w którym zlecenia PKC musiały być zrealizowane w całości.

Jeden typ zlecenia zamiast dwóch.

Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) zastępuje PCR i PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie). „Nowe” zlecenia PCR będzie można składać w trakcie notowań ciągłych jak i w tzw. pre-openingu.

Nowe typy ważności zleceń

Kolejną nowością wprowadzoną wraz z UTP jest możliwość składania zleceń z nowymi typami ważności – WNF (Ważne Na najbliższy Fixing), WNZ (Ważne Na Zamknięcie) i WDC (Ważne Do Czasu). Zlecenia WNF  będą przyjmowane do systemu w każdej fazie sesji, ale zachowają ważność tylko do najbliższego fixingu. Część zlecenia niezrealizowana na najbliższym fixingu będzie automatycznie usuwana z systemu. Zlecenia WNZ, analogicznie do WNF, będą przyjmowane w każdym stadium sesji, ale będą brały udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie. Zlecenia WDC natomiast zachowują ważność do czasu określonego przez składającego zlecenie, przy czym czas można określić z dokładnością do jednej sekundy. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Zlecenia wszystkich trzech typów będą realizowane zgodnie z priorytetem przyjęcia zlecenia do systemu.

Kolejne istotne modyfikacje to wprowadzenie systemu animatora rynku, dedykowanego instrumentom, dla których istnieje obowiązek posiadania animatora (m.in. warranty). Tylko jeden podmiot może pełnić funkcję anmatora dla danego instrumentu. Brak kwotowań animatora oznacza zatrzymanie handlu danym instrumentem.

Nowością są też kwotowania animatorów, wykorzystywane przez nich do jednoczesnego wysyłania kwotowań dla wielu instrumentów (tzw. Bulk Quotes).

Podsumowanie

 Wszystkie powyższe zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności warszawskiej giełdy dla szerokiego spektrum inwestorów, szczególnie tych zagranicznych. Obecność nowoczesnego, sprawdzonego na całym świecie systemu z pewnością nie tylko umocni pozycję GPW wśród czołowych parkietów grupy emerging markets, ale też będzie stanowiła próbę tego, na ile po usunięciu barier technologicznych polski rynek jest atrakcyjny dla zagranicznych profesjonalnych inwestorów stosujących najnowsze strategie inwestycyjne.

 

 Źródła: materiały udostępnione na stronie internetowej GPW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymilian Jarząbek jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz słuchaczem Centrum Prawa Amerykańskiego działającego przy WPiA UW we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Członek Koła Naukowego Prawa Rynku Kapitałowego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki prawa rynku kapitałowego, w szczególności obowiązków informacyjnych spółek publicznych i wezwań. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *