O nowej monografii – Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane autorstwa dr Konrada Czecha

0

Jak już sygnalizowałem – ukazała się zasługująca na znaczną uwagę monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” autorstwa dr Konrada Czecha wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Autor publikacji przedstawia specyfikę postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym przez pryzmat najistotniejszych środków dowodowych, jak i w odniesieniu do rozwiązań znanych polskiej procedurze cywilnej. Celem monografii jest odpowiedź na pytanie, czy funkcjonuje uniwersalny model przeprowadzenia dowodów w międzynarodowym arbitrażu. Choć tematyka arbitrażu jest coraz popularniejsza w ostatnich latach w Polsce, niniejsza publikacja stanowi pierwszy tego rodzaju przegląd na gruncie polskiego piśmiennictwa.

W pierwszej kolejności autor wskazuje na wybrane aspekty regulacji rządzących sposobem przeprowadzania dowodów w międzynarodowym arbitrażu. Przedstawia istotną rolę w tym zakresie soft law w postaci Regulaminu Postępowania Dowodowego IBA (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration). Na uwagę zasługuję recenzja powołanego instrumentu – adresującą wpływ Regulaminu Postępowania Dowodowego IBA na harmonizację postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu oraz wskazującą na jego wady i zalety. Następnie odwołując się do trzonowych regulacji instrumentów międzynarodowego arbitrażu, w tym regulaminów wiodących instytucji arbitrażowych (takich jak: ICC, SCC, VIAC, LCIA, SIAC, CIETAC, HKIAC, ICSID), autor przedstawia najważniejsze środki dowodowe oraz sposoby ich zastosowania. W szczególności w zajmujący sposób przybliżony jest szeroko poruszany w ostatnim czasie w międzynarodowej literaturze dowód z dokumentów. Nie można nadto pominąć przejrzystego przedstawienia powyższej tematyki, przez wskazanie na różnice wobec polskiego postępowania cywilnego i krajowej praktyki.

Na wartość publikacji wpływa kompleksowa prezentacja poglądów doktryny polskiej, jak i międzynarodowej oraz stanowisk wyrażonych w orzecznictwie zagranicznych sądów państwowych i arbitrażowych. Niezwykle nowatorskim ujęciem problematyki jest dodatkowo przedstawienie wpływu kultury prawnej na przebieg postępowania dowodowego (sposób korzystania z poszczególnych środków dowodowych), w tym badanie „amerykanizacji” międzynarodowego arbitrażu. W publikacji pojawiają się również uwagi o charakterze prawnoporównawczym. Autor zestawiając procedury ujawniania dokumentów właściwe dla amerykańskiego oraz angielskiego procesu cywilnego z rozwiązaniami stosowanymi w systemach kontynentalnych – ukazuje ich wpływ na międzynarodowy arbitraż.

Książka zawiera również dające do myślenia refleksje na temat prognozowanego kierunku zmian postępowania arbitrażowego z elementem zagranicznym – wskazując na przewidywany wzrost instytucjonalizacji międzynarodowego arbitrażu pod auspicjami instytucji arbitrażowych. Komplementarnie autor publikacji stawia interesującą tezę o uniformizacji prawa, polegającej na rosnącym transferze rozwiązań stosowanych w międzynarodowym arbitrażu (w tym w Polsce) do postępowań sądowych w systemach kontynentalnych.

Przedmiotowa publikacja z całą pewnością wnosi znaczny wkład do rozwoju wiedzy w dziedzinie postępowania arbitrażowego w polskiej doktrynie, zarówno jeżeli mowa o arbitrażu handlowym jak i inwestycyjnym. Autor książki prezentuje istotne kwestie zarówno na gruncie nauki prawa, jak również z perspektywy praktyki międzynarodowego arbitrażu. Zważywszy na rzeczowe omówienie kluczowych aspektów postępowania dowodowego, bez wątpienie niniejsza publikacja stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dla polskich praktyków arbitrażu.

Współautorem niniejszego wpisu jest Patrycja Kapa – prawnik w kancelarii Crido Legal, której zainteresowania koncentrują się m.in. wokół arbitrażu.

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *