Chat with us, powered by LiveChat

O nowej monografii – Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane autorstwa dr Konrada Czecha

0

Jak już sygnalizowałem – ukazała się zasługująca na znaczną uwagę monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” autorstwa dr Konrada Czecha wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Autor publikacji przedstawia specyfikę postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym przez pryzmat najistotniejszych środków dowodowych, jak i w odniesieniu do rozwiązań znanych polskiej procedurze cywilnej. Celem monografii jest odpowiedź na pytanie, czy funkcjonuje uniwersalny model przeprowadzenia dowodów w międzynarodowym arbitrażu. Choć tematyka arbitrażu jest coraz popularniejsza w ostatnich latach w Polsce, niniejsza publikacja stanowi pierwszy tego rodzaju przegląd na gruncie polskiego piśmiennictwa.

W pierwszej kolejności autor wskazuje na wybrane aspekty regulacji rządzących sposobem przeprowadzania dowodów w międzynarodowym arbitrażu. Przedstawia istotną rolę w tym zakresie soft law w postaci Regulaminu Postępowania Dowodowego IBA (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration). Na uwagę zasługuję recenzja powołanego instrumentu – adresującą wpływ Regulaminu Postępowania Dowodowego IBA na harmonizację postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu oraz wskazującą na jego wady i zalety. Następnie odwołując się do trzonowych regulacji instrumentów międzynarodowego arbitrażu, w tym regulaminów wiodących instytucji arbitrażowych (takich jak: ICC, SCC, VIAC, LCIA, SIAC, CIETAC, HKIAC, ICSID), autor przedstawia najważniejsze środki dowodowe oraz sposoby ich zastosowania. W szczególności w zajmujący sposób przybliżony jest szeroko poruszany w ostatnim czasie w międzynarodowej literaturze dowód z dokumentów. Nie można nadto pominąć przejrzystego przedstawienia powyższej tematyki, przez wskazanie na różnice wobec polskiego postępowania cywilnego i krajowej praktyki.

Na wartość publikacji wpływa kompleksowa prezentacja poglądów doktryny polskiej, jak i międzynarodowej oraz stanowisk wyrażonych w orzecznictwie zagranicznych sądów państwowych i arbitrażowych. Niezwykle nowatorskim ujęciem problematyki jest dodatkowo przedstawienie wpływu kultury prawnej na przebieg postępowania dowodowego (sposób korzystania z poszczególnych środków dowodowych), w tym badanie „amerykanizacji” międzynarodowego arbitrażu. W publikacji pojawiają się również uwagi o charakterze prawnoporównawczym. Autor zestawiając procedury ujawniania dokumentów właściwe dla amerykańskiego oraz angielskiego procesu cywilnego z rozwiązaniami stosowanymi w systemach kontynentalnych – ukazuje ich wpływ na międzynarodowy arbitraż.

Książka zawiera również dające do myślenia refleksje na temat prognozowanego kierunku zmian postępowania arbitrażowego z elementem zagranicznym – wskazując na przewidywany wzrost instytucjonalizacji międzynarodowego arbitrażu pod auspicjami instytucji arbitrażowych. Komplementarnie autor publikacji stawia interesującą tezę o uniformizacji prawa, polegającej na rosnącym transferze rozwiązań stosowanych w międzynarodowym arbitrażu (w tym w Polsce) do postępowań sądowych w systemach kontynentalnych.

Przedmiotowa publikacja z całą pewnością wnosi znaczny wkład do rozwoju wiedzy w dziedzinie postępowania arbitrażowego w polskiej doktrynie, zarówno jeżeli mowa o arbitrażu handlowym jak i inwestycyjnym. Autor książki prezentuje istotne kwestie zarówno na gruncie nauki prawa, jak również z perspektywy praktyki międzynarodowego arbitrażu. Zważywszy na rzeczowe omówienie kluczowych aspektów postępowania dowodowego, bez wątpienie niniejsza publikacja stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dla polskich praktyków arbitrażu.

Współautorem niniejszego wpisu jest Patrycja Kapa – prawnik w kancelarii Crido Legal, której zainteresowania koncentrują się m.in. wokół arbitrażu.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *