Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – „prokura łączna niewłaściwa”

3

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). 

Mocą nowej ustawy, dokonano zmiany Kodeksu cywilnego, w zakresie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”. Zgodnie z nowo dodanym art. 109(4) § 1(1) – prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z 16 grudnia 2016 r., „bezpośrednim skutkiem projektowanych zmian będzie zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców (przez umożliwienie zastrzeżenia przy prokurze reprezentacji mieszanej), jak również przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Umożliwi to wpis takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie stanowiło o skuteczności czynności prawnych dokonanych w ten sposób.”

Zmiana w tym zakresie wprowadzona w Kodeksie cywilnym wynika z faktu, że w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, przyjęto, że niedopuszczalny jest wpis jednego prokurenta do rejestru przedsiębiorców w KRS z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.

Propozycja zmian przepisów o prokurze zmierza do zapewnienia przedsiębiorcom możliwie pełnej swobody co do wyboru rodzaju prokury, także w wariancie prokury „mieszanej”, tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (wspólnika osobowej spółki handlowej).
W rezultacie zmian przedsiębiorcy będą mogli udzielić:
1)   prokury samoistnej (art. 109(4) § 1 k.c.);
2)   prokury łącznej upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem (art. 109(4) § 1 k.c.);
3)   prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 109(4) § 1 i § (1)1 k.c.);
4)   prokury swoiście łącznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 109(4) § (1)1 k.c.).
Tym samym ustawodawca usankcjonował praktykę przedsiębiorców w zakresie tzw. prokury łącznej niewłaściwej, co należy pochwalić:)

 

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

3 komentarze

 1. mec. Michał on

  Artykuł 109 (4) par. 1(1) ma następujące brzmienie:

  „Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.”

  To oznacza, że w braku wyraźnego wskazania przy udzieleniu prokury, że umocowanie obejmuje działanie z członkiem zarządu, prokurent który dotychczas działał łącznie z członkiem zarządu od 1 stycznia nie będzie do tego uprawniony. W tym sensie ta zmiana nie sankcjonuje dotychczasowej praktyki.

 2. Dziękuję za komentarz. Zgadzam się, że jeśli przy powołaniu prokurenta brakuje wskazania, że może on działać łącznie z członkiem zarządu, to nie będzie to zgodne z nowym brzmieniem w KC, a tym samym pozostanie wątpliwość co do jego umocowania i sposobu reprezentacji. Zmiana w KC sankcjonuje dotychczasową praktykę w tym sensie, że dopuszcza umocowanie prokurenta do działania tylko z członkiem zarządu (w przypadku jego powołania).

 3. Paweł Ryczko on

  Wszystko byłoby fajnie, gdyby przepisy intertemporalne były ustawione właściwie i wiadomo byłoby co zrobić z obecnie istniejącymi i funkcjonującymi prokurami niewłaściwymi. Poprawiać? Podejmować na nowo uchwały? Składać wnioski o wpis do KRS o identycznej treści jak dawniej?

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *