Unia rynków kapitałowych – nowe kroki prawne

0

Unia rynków kapitałowych stanowi jeden z podstawowych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez Komisję Europejską. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie europejskiego systemu finansowego, poprzez umożliwienie dostępu europejskim przedsiębiorcom do alternatywnych źródeł finansowania ich działalności oraz zwiększenia oferty kierowanej do konsumentów i inwestorów instytucjonalnych. Unia rynków kapitałowych ma w założeniu pozwolić na wzmocnienie stabilności systemu finansowego w przyszłości, a tym samym przyczynić się do lepszego i efektywniejszego prosperowania gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest również wzrost napływu inwestycji z innych regionów świata.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Unia Europejska podjęła nowe kroki prawne, zmierzające do efektywniejszej realizacji proponowanego projektu. Najistotniejszą z nich wydaje się być zmiana dotychczasowych rozporządzeń nr 345/2013 i nr 346/2013 o inwestycjach w fundusze venture capital (EuVECA) i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF. Jest ona efektem porozumienia osiągniętego przez przedstawicieli Rady i Parlamentu Europejskiego. Przyjęta nowelizacja proponuje rozwiązania, które mają przyczynić się do wzrostu inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka i przedsiębiorstwa społeczne. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zniesienie części ograniczeń odnoszących się do zarządzających funduszami EuVECA i EuSEF, likwidację wymogów podwójnej rejestracji, zmniejszenie kosztów związanych z funduszami EuVECA i EuSEF, czy też zwiększenie zakresu kwalifikowalnych aktywów, w które można inwestować w ramach funduszy EuVECA.

Przewiduje się, że zmiana powyższych rozporządzeń spowoduje zwiększenie atrakcyjności funduszy EuVECA oraz EuSEF, a ponadto przyczyni się do ograniczenia kosztów, czy też odblokuje przepływ kapitału, prowadząc do zwiększenia zaufania do inwestycji transgranicznych oraz do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Projekt zmiany omawianych aktów prawnych został uzasadniony koniecznością podjęcia działań przez UE z uwagi na fakt, że państwa członkowskie nie posiadały możliwości indywidualnego usunięcia niedociągnięć uprzednio obowiązujących rozporządzeń w sprawie EuVECA i EuSEF.

Co więcej, jak wynika z opublikowanego w dniu 8 czerwca 2017 r. dokumentu podsumowującego postępy w realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Mid term review of the Capital Markets Union Action Plan), planowane jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do praktycznej realizacji założeń projektu. Możemy zaliczyć do nich plan wzmocnienia uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, którego celem jest wsparcie skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami, zapewnienia bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach publicznych, czy też przedstawienia kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto, planowane jest przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić nie tylko samą ideę utworzenia Unii rynków kapitałowych, ale także podejmowane kroki w celu jej urzeczywistnienia. Efektywny rynek kapitałowy jest jednym z podstawowych filarów gospodarki, zapewniającym przedsiębiorcom możliwość zróżnicowania źródeł finansowania, a inwestorom sprawną alokację kapitału. Nie można nie zauważyć również, że finansowanie przedsiębiorstw poprzez instrumenty rynku kapitałowego będzie stanowiło szansę na wzrost ich transparentności.

Współautorką wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w Crido Legal.

Share.

About Author

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (zob. www.transakcyjnie.pl), prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl).

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji, prawa konkurencji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego. Wykładam prawo konkurencji i prawo handlowe wraz prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. zostałem  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Publikacje

Konferencje

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *