Chat with us, powered by LiveChat

Unia rynków kapitałowych – nowe kroki prawne

0

Unia rynków kapitałowych stanowi jeden z podstawowych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez Komisję Europejską. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie europejskiego systemu finansowego, poprzez umożliwienie dostępu europejskim przedsiębiorcom do alternatywnych źródeł finansowania ich działalności oraz zwiększenia oferty kierowanej do konsumentów i inwestorów instytucjonalnych. Unia rynków kapitałowych ma w założeniu pozwolić na wzmocnienie stabilności systemu finansowego w przyszłości, a tym samym przyczynić się do lepszego i efektywniejszego prosperowania gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest również wzrost napływu inwestycji z innych regionów świata.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Unia Europejska podjęła nowe kroki prawne, zmierzające do efektywniejszej realizacji proponowanego projektu. Najistotniejszą z nich wydaje się być zmiana dotychczasowych rozporządzeń nr 345/2013 i nr 346/2013 o inwestycjach w fundusze venture capital (EuVECA) i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF. Jest ona efektem porozumienia osiągniętego przez przedstawicieli Rady i Parlamentu Europejskiego. Przyjęta nowelizacja proponuje rozwiązania, które mają przyczynić się do wzrostu inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka i przedsiębiorstwa społeczne. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zniesienie części ograniczeń odnoszących się do zarządzających funduszami EuVECA i EuSEF, likwidację wymogów podwójnej rejestracji, zmniejszenie kosztów związanych z funduszami EuVECA i EuSEF, czy też zwiększenie zakresu kwalifikowalnych aktywów, w które można inwestować w ramach funduszy EuVECA.

Przewiduje się, że zmiana powyższych rozporządzeń spowoduje zwiększenie atrakcyjności funduszy EuVECA oraz EuSEF, a ponadto przyczyni się do ograniczenia kosztów, czy też odblokuje przepływ kapitału, prowadząc do zwiększenia zaufania do inwestycji transgranicznych oraz do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Projekt zmiany omawianych aktów prawnych został uzasadniony koniecznością podjęcia działań przez UE z uwagi na fakt, że państwa członkowskie nie posiadały możliwości indywidualnego usunięcia niedociągnięć uprzednio obowiązujących rozporządzeń w sprawie EuVECA i EuSEF.

Co więcej, jak wynika z opublikowanego w dniu 8 czerwca 2017 r. dokumentu podsumowującego postępy w realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Mid term review of the Capital Markets Union Action Plan), planowane jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do praktycznej realizacji założeń projektu. Możemy zaliczyć do nich plan wzmocnienia uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, którego celem jest wsparcie skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami, zapewnienia bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach publicznych, czy też przedstawienia kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto, planowane jest przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić nie tylko samą ideę utworzenia Unii rynków kapitałowych, ale także podejmowane kroki w celu jej urzeczywistnienia. Efektywny rynek kapitałowy jest jednym z podstawowych filarów gospodarki, zapewniającym przedsiębiorcom możliwość zróżnicowania źródeł finansowania, a inwestorom sprawną alokację kapitału. Nie można nie zauważyć również, że finansowanie przedsiębiorstw poprzez instrumenty rynku kapitałowego będzie stanowiło szansę na wzrost ich transparentności.

Współautorką wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w Crido Legal.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *