Chat with us, powered by LiveChat

Zakładasz spółkę z o.o. -S-24? Zwykły podpis już nie wystarczy

1

Do 13 lipca 2017 r. każdy, kto chciał założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mógł posłużyć się w tym celu wzorcem umowy udostępnionym w systemie teleinformatycznym, wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny.

Ten stosunkowo prosty i szybki sposób na utworzenie nowego podmiotu prawnego doprowadził nie tylko do pobudzenia przedsiębiorczości poprzez ułatwienie założenia działalności gospodarczej, ale stał się też polem do nadużyć. Pomimo dużego sukcesu, jakim do tej pory cieszył się ten tryb zakładania spółki z o.o., zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały o bezprawnym wykorzystywaniu danych osobowych. Przyczyną tego typu zjawisk mógł być wyjątkowo nieskomplikowany sposób utworzenia podpisu elektronicznego, jak również brak pewności, że osobą „podpisującą się” była osoba w rzeczywistości zawierająca umowę spółki.

W ciągu pięciu lat obowiązywania dotychczasowego trybu rejestracji spółki z o.o., liczba zgłoszonych naruszeń nie była znacząca – zidentyfikowanych zostało ponad 40 przypadków nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Obserwując jednak wzrost przestępczości w zakresie nielegalnego posługiwania się danymi osobowymi, nowe przepisy mogą stanowić odpowiedź na tego typu bezprawne praktyki.

Powołując się na priorytet bezpieczeństwa obrotu, ustawodawca zrezygnował z możliwości wykorzystania zwykłego podpisu elektronicznego celem założenia spółki z o.o., zastępując go wymogiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP. Ponadto, nie tylko zawarcie umowy spółki, ale również dokumenty, takie jak listy wspólników czy oświadczenia członków zarządu, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Także elektroniczne wnioski o wpis składane do Krajowego Rejestru Sadowego powinny spełniać powyższe wymogi.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133), której postanowienia weszły w życie w dniu 13 lipca 2017 r.

Trudno jednoznacznie określić, jakie konsekwencje mogą nieść za sobą nowe uregulowania prawne. Bez wątpienia, uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy też podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP wymaga podjęcia dodatkowych, często kosztowniejszych kroków. Do uzyskania kwalifikowanego podpisu potrzebne jest zawarcie odpowiedniej umowy z tzw. dostawcą usług zaufania (prywatną firmą wpisaną do odpowiedniego rejestru) oraz uiszczenia stosownej opłaty (koszt dwuletniego korzystania z podpisu kwalifikowanego to około 300 zł). Z kolei profil zaufany ePUAP może być założony jedynie w drodze złożenia odpowiedniego wniosku przez Internet oraz potwierdzenia założenia konta w urzędzie, całkowicie drogą elektroniczną za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, bądź też przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości.

Nie jest wykluczone, że nowelizacja omawianych przepisów spowoduje powrót do „tradycyjnego” sposobu tworzenia spółki z o.o. Skutkiem wprowadzonych zmian może być nie tylko znaczne zwiększenie obciążenia pracą sądów rejestrowych, ale przede wszystkim wydłużenie czasu rejestracji nowych podmiotów gospodarczych.

Zastanawiającym jest również, czy wejście w życie proponowanych zmian nie spowoduje zmniejszenia zainteresowania wśród przedsiębiorców prowadzeniem działalności w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Współautorem wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w Crido Legal.

Share.

About Author

Szymon Syp jest adwokatem, doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW) oraz absolwentem programu LL.M. (Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie). Szymon posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizuje się w prawie spółek, obsłudze bieżącej spółek polskich i zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie konkurencji.

Szymon aktualnie jest Starszym Prawnikiem/Menadżerem w ramach Crido, gdzie należy do zespołu odpowiadającego za świadczenie usług prawnych. W ramach Crido Szymon doradzał przy wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Szymon pracował m.in. dla właścicieli EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w grupie spółek EBS; b) doradzał Hili Company przy akwizycji polskiej spółki spedycyjnej Allcom sp. z o.o.; c) doradzał Exact Systems S.A. przy nabyciu spółek w Niemczech, Belgii oraz Polsce; d) doradzał KRUK S.A. przy nabyciu PRESCO GROUP. Szymon posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze i obrona doktoratu z prawa administracyjnego), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LL.M. Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiował także i był stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbył również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Szymon od kilku lat wykłada prawo konkurencji i prawo handlowe wraz z prof. A. Mokrysz - Olszyńską na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Aktualnie pracuje nad rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: International Bar Association (brał aktywny udział w konferencjach IBA w Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Rzymie, Berlinie czy Paryżu),  AIJA, Instytutu Allerhanda, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Szymon jest współautorem komentarza do Rozporządzenia MAR,  współautorem komentarza do Prawa Pocztowego, autorem wielu artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych.  Szymon jest współzałożycielem i pomysłodawcą znanych w środowisku blogów prawniczych: Korporacyjnie.pl oraz Antitrust.pl. Prowadzi również autorski blog o transakcjach M&A (www.transakcyjnie.pl).

Szymon wystąpił jako prelegent na przeszło 40 warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentował referaty w Toronto czy Hong Kongu).

W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman".

1 komentarz

  1. Wydaje się to całkiem słuszne, biorąc pod uwagę z jednej strony łatwość stworzenia spółki na „słupa”, a z drugiej możliwy rozmiar potencjalnego nadużycia. Uzyskanie ePUAP jest aktualnie dosyć proste i szybkie. Problemem jest, że jest on zakładany dopiero w sytuacji kiedy konieczne jest jego użycie, a nie dla przyszłego załatwiania spraw. Zdecydowanie należałoby postawić na zwiększanie popularności tworzenia profilu zaufanego ePUAP.

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *