Chat with us, powered by LiveChat

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w przetargu w zakresie informacji dotyczących osób wykonujących zamówienie

0

Jedną z głównych zasad postępowania przetargowego jest zasada jawności. Została ona wprost uregulowana w art. 8 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej ,,PZP”): ,,Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne”. Aby mieć pełen obraz tego jak rozumieć termin ,,postępowanie” na gruncie Prawa zamówień publicznych, należy sięgnąć do definicji legalnej wskazanej w art. 2 pkt 7a PZP. Zgodnie z cytowanym przepisem ilekroć posługujemy się terminem ,,postępowanie o udzielenie zamówienia”, to należy przez to rozumieć ,,postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy”. Zatem nasuwa się wniosek, że wszelkie czynności podejmowane w tym czasie przez zamawiającego powinny być zgodne z zasadą jawności.

Wyjątkiem od zasady jawności jest przewidziane w art. 8 ust. 3 wyłączenie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Art. 8 ust. 3 PZP mówi o tym, że: ,,Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”. Prawo zamówień publicznych – w celu ustalenia treści informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – odsyła do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) (dalej ,,ZNK”). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ZNK stwierdza się, iż: ,,Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Na podstawie przedstawionego powyżej stanu prawnego, należy uznać, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest dopuszczalne, pod warunkiem, że zastrzeżenie takie składający uczyni nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wątpliwości i problemy może rodzić praktyka – w jaki sposób przyszły uczestnik postępowania przetargowego powinien uzasadnić objęcie niektórych informacji statusem tajemnicy przedsiębiorstwa, aby zamawiający przychylił się do takiego stanowiska i nie ujawnił newralgicznych informacji dotyczących przystępującego do przetargu. Rozważania dotyczące tego problemu zostaną zawężone do informacji obejmujących potencjał kadrowy przystępującego do przetargu.

Dla wykazania zasadności objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa często nie są wystarczające same deklaracje i twierdzenia. Może się okazać, że wykonawca będzie zobowiązany nie tylko wyjaśnić, ale także udowodnić, czy choćby uprawdopodobnić, ziszczenie się poszczególnych przesłanek warunkujących uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, a określonych w cytowanym powyżej art. 11 ust. 4 ZNK.

Wykonawca z reguły realizuje konkretne zamówienie przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają znaczne doświadczenie zawodowe, co często przesądza o sile i możliwości rozwoju danego przedsiębiorcy. Specjaliści ci są poszukiwani przez potencjalnych pracodawców. Stąd też informacje dotyczące osób zatrudnionych u danego wykonawcy i mających wykonywać zamówienie, mogą podlegać ochronie przed ujawnieniem ich podmiotom trzecim. Może istnieć realna obawa, że konkurenci będą próbowali przejąć te osoby. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 7 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 568/15 oraz KIO 570/15, Izba uznała zasadność twierdzenia o wystąpieniu realnego zagrożenia ze strony konkurencji, które miałoby polegać na podkupieniu wyspecjalizowanych osób. W szczególności taka sytuacja może być uzasadniona specyfiką rynku, na jakim działa podmiot ubiegający się o zamówienie.

Warto przywołać wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2007 r., o sygn. akt V Ca 421/07. Stwierdzono w nim, że: „wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i zakresie wykonywanych czynności oraz dokumenty merytoryczne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykaz osób stanowi informacje o niewątpliwej wartości dla firmy informatycznej, biorąc zwłaszcza pod uwagę sytuację na rynku pracy w branży informatycznej i związane z tym ryzyko „podbierania” personelu. Informacje te należy brać pod uwagę jako całość, co oznacza, że przykładowo jawność dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia niweczyłaby zastrzeżenie poufności wykazu osób”.

Wskazuje się, że podanie takich informacji jak: imiona i nazwiska osób, które będą realizować zamówienie, kwalifikacje (wykształcenie, uprawnienia) i doświadczenie oraz statusu względem przedsiębiorcy (pracownik lub osoba, którą przedsiębiorca dysponuje na innej podstawie) ułatwia dotarcie do tych osób, a w konsekwencji procedurę „podkupywania”. Nie budzi wątpliwości, że tego rodzaju zjawisko często może niweczyć udział danego przedsiębiorcy w określonym przedsięwzięciu gospodarczym i ostatecznie spowodować zmianę pozycji na rynku. Nadto, wykaz danych takich osób daje wiedzę, co do struktury personelu, jakim posługuje się przedsiębiorca. Na jego podstawie można ustalić, czy dany wykonawca korzysta z własnych zasobów kadrowych, czy też z obcych, jeśli zaś są to pracownicy przedsiębiorcy, jakiego rodzaju kwalifikacjami się legitymują (np. ich poziom).

Zob. więcej

Share.

About Author

Jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspieram zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji, zajmując się prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz prawem zamówień publicznych. Doradzałam m.in. przy realizacji takich projektów jak: budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów (wartość inwestycji ponad 260 mln zł), modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 (całkowity koszt projektu ponad 1,1 mld zł), modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą (całkowity koszt projektu ponad 1,5 mld zł). Obecnie jestem partnerem zarządzającym kancelarii Brevells Cekiera Oleksiewicz sp. k., prowadząc w ramach tej kancelarii praktykę prawa w obszarze infrastruktury i środowiska oraz zamówień publicznych. Na Korporacyjnie.pl będę zajmowała się przede wszystkim tematyką prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych w askepcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *